Politika zaštite podataka

Napomena o zaštiti podataka

Dr. Oetker d.o.o. (u daljem tekstu „Dr. Oetker“) poštuje sferu privatnosti i zaštite podataka svih lica. Imajući to u vidu, Dr. Oetker veoma ozbiljno shvata zaštitu ličnih podataka kao što su ime, datum rođenja, adresa, broj telefona, itd.

Napomena o zaštiti podataka reguliše prikupljanje, obradu i korišćenje podataka o ličnosti prilikom pristupanja ovoj internet stranici. Dr. Oetker će prilikom ophođenja sa tim podacima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim relevantnim zakonskim propisima. Pored toga, Dr. Oetker se pridržava i sledećih principa sadržanih u ovoj pravnoj napomeni.

1. Izbegavanje upotrebe podataka i štedljivost podataka

Dr. Oetker se pridržava principa izbegavanja upotrebe podataka o ličnosti kao i štedljivosti tih podataka. To znači da će se prikupljanje, prerada i korišćenje ličnih podataka vršiti u najmanjoj mogućoj meri.

2. Lični podaci i saglasnost

Ukoliko je korišćenje podataka o ličnosti potrebno za sprovođenje, obrazloženje ili završetak ugovornog odnosa ili odnosa sličnom ugovoru, Dr. Oetker će podatke o ličnosti prikupiti, obraditi ili koristiti.

Podaci o ličnosti će biti prikupljani, obrađivani i korišćeni samo nakon davanja prethodne saglasnosti lica o čijim se ličnim podacima u konretnom slučaju radi. Lični podaci će biti upotrebljeni samo u svrhu i u onom obimu, za koje je saglasnost data. S tim u vezi, korisnici će biti informisani o Dr. Oetker proizvodima i uslugama nakon davanja odgovarajuće saglasnosti.

Data saglasnost se može u svako doba opozvati. Opoziv saglasnosti proizvodi dejstvo od trenutka davanja opoziva. Nakon prijema opoziva lični podaci će biti izbrisani. Opoziv se može dati na sledeće adrese:

e-mail:
info@oetker.rs 


ili na našu adresu:

Dr. Oetker d.o.o.
Vuka Karadžića 13
22310 Šimanovci, Serbia

3. Automatski generisani podaci

U okviru korišćenja internet stranice Dr. Oetker-a može doći do automatske obrade ličnih podataka. Pod ličnim podacima se posebno ubrajaju ime provajdera, IP-adresa, tip pretraživača i operativnog sistema, kao i posećene internet stranice uključujući eventualne ključne reči i internet stranice sa kojih je izvršena poseta ove internet stranice. Obrada usleđuje u svim napred navedenim slučajevima i ista je anonimna, tj. identifikacija ličnih podataka (=identifikacija) je isključena.

4. Cookies – Kolačići

Pri korišćenju internet stranice Dr. Oetker-a mogu nastati manji tekstualni fajlovi koji se memorišu u kompjuteru lica koje stranici pristupa (tzv. „Cookies“). Dr. Oetker koristi Cookies kako bi olakšao odnosno poboljšao korišćenje svoje internet stranice.

Cookies, koji nastaju prilikom pristupanja ovoj internet stranici dozvoljavaju identifikaciju korisnika i oni se ponovo aktiviraju za vreme posete našoj internet stranici, s tim što se pri tom ne memorišu lični podaci korisnika. U cilju pružanja što bolje usluge, na internet stranici Dr. Oetker upotrebljavaju se "Permanent-Cookies" i "Session-Cookies".

U Permanent-Cookies se memorišu podaci (trajanje memorisanja je 2 godine) kako bi se korisnicima omogućilo što komfornije korišćenje internet stranice, nevezano za trenutnu posetu. Memorisani podaci se koriste samo u navedenu svrhu.

Deaktiviranje navedenih Cookies nema uticaja na korišćenje ove internet stranice.

Podaci koji su sačuvani u Session-Cookies važe samo za trenutnu posetu našoj internet stranici i služe da omoguće neograničeno korišćenje usluga Dr. Oetker-a, kao i što komfornije korišćenje naše internet stranice prilikom trenutne posete istoj.

Pri deaktiviranju Session-Cookies, Dr. Oetker ne garantuje da će korisnicima biti na raspolaganju sve usluge njegove internet stranice bez ograničenja.

Ukoliko korisnici ne žele da upotrebljavaju Cookies, mogu izmeniti podešavanja pretraživača (informacije vezane za to mogu se naći u funkcijama za pomoć i meni listi internet pretraživača). Cookies koji su već memorisani na kompjuteru korisnika, mogu se ukloniti brisanjem privremenih internet stranica.

5. Društvene mreže

Na internet stranici Dr. Oetker-a nalaze se upućivanja (linkovi) na eksterne socijalne mreže kao na primer Facebook („Social Plugins“). Linkovi sadrže upućene funkcije, posebno posredovanje informacija i podataka korisnika. Napominjemo, da se ove funkcije ne aktiviraju samom posetom naše internet stranice, već klikom na određeni link. Nakon klika na određeni link aktiviraju se Plugins odgovarajućih mreža i pretraživač korisnika uspostavlja direktno povezivanje sa njihovim serverima.

Ukoliko za vreme posete internet stranice Dr. Oetker-a dođe do aktiviranja određenih linkova, može doći do posredovanja korisničkih podataka odgovarajućoj mreži, kao i njihove obrade od strane te mreže. Ako za vreme posete naše internet stranice korisnik klikne na određeni link i ukoliko je korisnik istovremeno ulogovan preko svog korisničkog naloga na određenu mrežu, informacija da je korisnik posetio našu internet stranicu može biti prosleđena toj mreži i tamo memorisana. Kako bi korisnici sprečili dodeljivanje podataka sa svog naloga odgovarajućoj mreži, korisnik se mora pre klika i aktivacije određenog linka izlogovati sa svog naloga.

Svrha i obim prikupljanja podataka od strane socijalnih mreža kao i tamošnja dalja obrada i dalje korišćenje podataka, kao i prava vezana za to i mogućnosti zaštite sfere privatnosti korisnik može pročitati u Napomenama o zaštiti podataka odgovarajuće mreže. Za obradu podataka do koje može doći klikom na link, odgovornost ne snosi Dr. Oetker već samo odgovarajuća društvena mreža.

6. Pristup trećih lica ličnim podacima

Prikupljanje, obrada i korišćenje ličnih podataka se može izvršiti od strane Dr. Oetker ukoliko to nije izričito isključeno. Takođe prikupljanje, obrada i korišćenje ličnih podataka se može izvršiti i od strane drugih preduzeća Oetker-grupe (preduzeća u sastavu grupacije) ili od strane pružaoca usluga koje je ovlašćeno od strane Dr. Oetker-a. U poslednja dva navedena slučaja Dr. Oetker će se pobrinuti da se preduzeća u sastavu grupacije preduzeća i pružaoci usluga pridržavaju relevantnih zakonskih propisa o zaštiti podataka, kao i obaveza koje proizilaze iz ove napomene o pravilima o zaštiti podataka. Na primer, pružalac usluga može biti ovlašćen na upotrebu podataka u okviru slanja robe ili reklamnog materijala ili u slučaju igara na sreću.

Treća lica nemaju pristup ličnim podacima korisnika. Dr. Oetker lične podatke neće prodavati ili upotrebiti na drugi način. U slučajevima propisanim zakonom, i na zahteve ovlašćenih službenih lica i državnih organa, Dr. Oetker će istima saopštavati podatke korisnika.

7. Sigurnost

Dr. Oetker je preduzeo tehničke i organizacione mere kako bi zaštitio lične podatke korisnika od gubitka, promene, krađe i neovlašćenog pristupa od strane trećih lica.

8. Deca

Dr. Oetker se ne bavi prikupljanjem ličnih podataka koji se odnose na lica mlađa od 15 godina. Ukoliko su na internet stranici posredovani takvi podaci bez saglasnosti roditelja ili njihovih staratelja, ti podaci će odmah biti izbrisani. S tim u vezi, uklanjanje takvih podataka od strane Dr. Oetker-a zavisi od odgovarajućih obaveštenja i upućivanja datih od strane roditelja ili staratelja.

9. Brisanje ili blokiranje

Dr. Oetker će izvršiti brisanje ličnih podataka ukoliko svrha poslovanja koja je vezana za te podatke otpadne ili relevantni zakonski propisi o zaštiti podataka to zahtevaju. Primera radi, podaci koji su prikupljeni u svrhu nagradne igre će biti izbrisani nakon završetka iste ukoliko korisnik nije dao saglasnost za dalje prikupljanje, dalju obradu i korišćenje ličnih podataka. U slučaju date saglasnosti lični podaci će biti izbrisani nakon opoziva saglasnosti ili otpadanja svrhe radi koje je saglasnost data (član 2).

Po nalogu korisnika lični podaci će biti u potpunosti ili delimično blokirani. Da bi blokiranje bilo izvršeno potrebno je saopštenje korisnika u kome će biti naveden obim i vremenski period blokade. Ukoliko je to tehnički izvodljivo, na ovaj način korisnik može da isključi obradu i korišćenje ličnih podataka za određene oblasti.

10. Hiperlinkovi

Internet stranica Dr. Oetker-a može sadržati hiperlinkove, tj. elektronska poprečna upućivanja preko kojih se mogu pretraživati internet stranice drugih preduzeća. Prilikom posete linkovane internet stranice, ne primenjuje se ova napomena o zaštiti podataka, već odredbe o zaštiti podataka koje sadrži posećena linkovana stranica.

11. Izmene napomene o zaštiti podataka

Ažuriranje napomene o zaštiti podataka se vrši ukoliko je to potrebno radi prilagođavanja izmenjenim okolnostima ili usled promene propisa. Korisnik koji poseti našu internet stranicu je saglasan sa navedenim prilagođavanjem i verzijom napomene koja važi u trenutku posećivanja.

12. Ovlašćeni za zaštitu podataka

Za pitanja vezana za prikupljanje, obradu ili korišćenje ličnih podataka, za informacije, ispravke, blokiranje ili brisanje podataka korisnici se mogu obratiti na sledeće adrese:

e-mail:
info@oetker.rs


ili na našu adresu:

Dr. Oetker d.o.o.
Vuka Karadžića 13
22310 Šimanovci, Serbia